Chemické vlastnosti butanonu

- Apr 14, 2018-

1. Vzhledem k tomu, že methyl-ethylketon má karbonylovou skupinu a aktivní vodík přiléhající k karbonylové skupině, snadno se vyskytují různé reakce. Kondenzace probíhá zahříváním kyselinou chlorovodíkovou nebo hydroxidem sodným za získání 3,4-dimethyl-3-hexen-2-onu nebo 3-methyl-3-hepten-5-onu. Při delším vystavení slunečnímu světlu se vytváří ethan, kyselina octová, kondenzační produkty atd. Kyselina dusičná při oxidaci vytváří biacetyl. Kyselina octová se vytváří, když je oxidována silným oxidačním činidlem, jako je kyselina chromová. Butanon je poměrně stabilní při zahřátí a praskne při teplotách nad 500 ° C za vzniku ketenu nebo methylketonu. Při kondenzaci s alifatickými nebo aromatickými aldehydy se vytvářejí ketony s vysokou molekulovou hmotností, cyklické sloučeniny, ketály a pryskyřice. Například kondenzace s formaldehydem v přítomnosti hydroxidu sodného způsobuje nejprve 2-methyl-l-butanol-3-on a následnou dehydratací na methylisopropenylketon. Sloučenina je pryskyřičná při vystavení slunečnímu záření nebo ultrafialovému světlu. Kondenzací s fenolem se získá 2,2-bis (4-hydroxyfenyl) butan. Reakce s alifatickými estery v přítomnosti bázického katalyzátoru produkuje β-diketony. Acylace probíhá s anhydridem kyseliny v přítomnosti kyselého katalyzátoru za vzniku p-diketonů. Reaguje s kyanovodíkem za vzniku kyanhydrinu. Reakce s amoniakem vytváří deriváty ketopiperidinu. A-vodíkový atom butanonu je snadno substituován halogenem za vzniku různých halogenovaných ketonů, například chloru a 3-chlor-2-butanonu. Reakcí s 2,4-dinitrofenylhydrazinem se získá žlutý 2,4-dinitrofenylhydrazin (teplota tání 115 ° C).


2. Stabilita: stabilní.


3. Neslučitelné materiály: Silné oxidanty, zásady, silné redukční činidla.


4. Nebezpečí polymerace: Nekomponuje.