Fyzikální údaje terc-butylacetátu

- Apr 23, 2018-

1. Vlastnosti: bezbarvá kapalina, ovocná vůně. [1]


2. Teplota tání (° C): -77,9 [2]


3. Bod varu (° C): 96 [3]


4. Relativní hustota (voda = 1): 0,86 (25 ° C) [4]


5. Relativní hustota par (vzduch = 1): 4 [5]


6. Tlak nasycených par (kPa): 6,3 (25 ° C) [6]


7. Kritický tlak (MPa): 3,17 [7]


8. Rozdělovací koeficient oktanol / voda: 1,76 [8]


9. Bod vzplanutí (° C): 16,6 ~ 22,2 (CC) [9]


10. Teplota vznícení (° C): 421 [10]


11. Mez výbuchu (%): 7.3 [11]


12. Dolní mez výbušnosti (%): 1,3 [12]


13. Rozpustnost: Nerozpustný ve vodě, rozpustný ve většině organických rozpouštědel, jako je ethanol, ether a kyselina octová. [13]


14. Kapalná standardní tavenina (J-mol-1 · K-1): 236,8


15. Parametry rozpustnosti (J-cm-3) 0,5: 16,040


Oblast 16.van der Waals (cm2 · mol-1): 1,070 × 1010


17. objem van der Waals (cm3 · mol-1): 73,200